Eight Hilarious Religious Jokes

You’ve GOT to hear these!